Ponukový list


poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení

inžinierska činnosť pri stavebných konaniach

projekty v oblasti ochrany pred požiarmi

vypracovávanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (požiarna identifikačná karta,evakuačné plány, požiarne poplachové smernice, požiarne poriadky pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru atd.), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (koncepcia politiky BOZP, smernice BOZP, analýza rizík, zoznamy pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, traumatologické plány, zoznamy prác zakázaných ženách a mladistvým, prevádzkové a bezpečnostné predpisy pre jednotlivé pracovné profesie atd.) a vyhradených technických zariadení (prevádzkové poriadky a prevádzkové predpisy pre pracoviská a technológie, návody na obsluhu technických zariadení atd.)

výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika (bezpečnostnotechnická služba)

styk s orgánmi štátnej správy (Hasičský a záchranný zbor, Inšpektoráty práce), Technickej inšpekcie EIC, TÜV, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní

predaj požiarno-technických zariadení (prenosné hasiace prístroje, hydranty, požiarne dvere, požiarne klapky a pod.)

kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

elektrické zariadeniainštalácie , stroje, prenosné elektrické náradie
tlakové zariadeniatlakové nádoby stabilné (expanzné nádoby, ohrievače vody, vzdušníky kompresorov a pod.)
fľaše na prepravu plynov (+ plnenie CO2)
plynové zariadeniaplynové horáky kotlov, ohrievačov vzduchu, sálavé systémy
veľkokuchynské zariadenia
regulačné stanice plynu a plynovody
zdvíhacie zariadeniažeriavy, sekčné brány

odborné prehliadky kotolní

projekcia, montáž a kontroly elektrických požiarnych signalizácií. Školenia obsluhy

projekcia, montáž a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.Školenia obsluhy

kontroly a opravy požiarnych klapiek vzduchotechnických zariadení. Školenia obsluhy

kominárske služby a kontroly komínových zariadení

ŠKOLENIA V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI

Zamestnanci, vedúci zamestnanci, osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimoprac. čase, odborné príprava členov protipožiarnych hliadok, cvičné poplachy.

ŠKOLENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky, zamestnanci, vedúci zamestnanci, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, stavebné práce, tvárniace, kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje.
Kurzy odbornej spôsobilosti: elektrotechnika, dočasné pomocné stavebné konštrukcie (lešenárska technika), tlakové nádoby, plynové zariadenia, kuriči, dopravné motorové vozíky, obsluha žeriavov, viazačí bremien.

Doprava

Ponúkame osobnú a nákladnú automobilovú dopravu.